Vertrouwenspersoon en Sociale Veiligheid

Je probeert als werkgever een zo veilig mogelijke werkomgeving te realiseren voor al je medewerkers. Je hebt een personeelsreglement en duidelijke werkafspraken, goed ingerichte werkplekken enzovoort. En toch gaat het dan nog mis . . .

In het kader van het beleid met betrekking tot Sociale Veiligheid tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en klanten of andere derden, kan een onafhankelijk van Opdrachtgever opererende, extern Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen (V.O.) en/of ter uitvoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders een onafhankelijk van Opdrachtgever opererende, extern Vertrouwenspersoon Integriteit (V.I.) aangesteld worden.

Contacten

Als vertrouwenspersoon heb je contacten met onder meer: Directie, Ondernemingsraad, ARBO- of VGW commissie, Individuele medewerkers of groepen medewerkers (voor preventie en bij acute situaties), de personeelsfunctionaris.

Werkwijze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon behandelt zaken strikt vertrouwelijk. Dit houdt in dat elke stap slechts genomen wordt als de klager ermee instemt en daarvan vooraf op de hoogte is. Indien mogelijk probeert de vertrouwenspersoon te bewerkstelligen dat de klager zelf in staat is het probleem tot een oplossing te brengen. Indien dit niet mogelijk is of het gewenste resultaat niet bereikt wordt, dient de vertrouwenspersoon te bezien of er andere stappen genomen kunnen worden.
Als vertrouwenspersoon treedt je op als steun en toeverlaat van de klager en je gaat daarom niet bemiddelen tussen aangeklaagde en klager. De vertrouwenspersoon dient de klager van advies en ondersteunt en begeleidt hem bij het indienen van een formele klacht.

Bereikbaarheid

Douwe Meetsma vervult voor diverse organisaties de rol van Vertrouwenspersoon. Per bedrijf worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de Vertrouwenspersoon benaderd kan worden.