Covid-19 en de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin dienen zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk te inventariseren, evalueren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken. 

Dit is dus inclusief de risico’s die medewerkers en bezoekers lopen in het kader van het Covid-19 of Corona-virus.

Voor bedrijven die nu nog geen RI&E hebben gemaakt kan de SER Algemene handreiking Covid-19 (zie www.ser.nl en www.rie.nl) dienen om hiermee een start te maken; immers, ook het risico op besmetting met het coronavirus en de manier waarop de werkgever dit risico aanpakt moet in de RI&E zijn opgenomen. Het is daarom juist nu het moment om een volledige RI&E op te stellen. Bedrijven kunnen de informatie en adviezen uit de algemene handreiking gebruiken om te inventariseren op welke manier zij het risico op besmetting met corona aan kunnen pakken.

Omdat deze handreiking door de Inspectie SZW wordt gezien als een goed hulpmiddel bij het uitwerken van hun RI&E, kunnen bedrijven erop vertrouwen dat zij de maatregelen uit de handreiking kunnen gebruiken om te voldoen aan hun RI&E-verplichting bij het tegengaan van besmetting met het coronavirus.

Bij het opstellen van de RI&E en het nemen van maatregelen, zoals bij de aanpak van het risico op besmetting met het coronavirus binnen de organisatie, is het van belang om onderscheid te maken naar gelang de verschillende typen werkzaamheden binnen het bedrijf en de contacten met anderen die tijdens deze werkzaamheden plaatsvinden. Bij verschillende beroepsgroepen, zoals bij contactberoepen, zullen extra maatregelen moeten worden genomen om werknemers gezond en veilig te kunnen laten werken. In verschillende sectoren zijn inmiddels protocollen opgesteld waarin de sectorspecifieke context bij de aanpak van het coronavirus is meegenomen. Hierbij moet echter wel altijd een vertaling worden gemaakt naar de bedrijfsspecifieke situatie.

Het inrichten van een veilige werkomgeving doet de werkgever samen met zijn werknemers. De bestaande overlegorganen in de onderneming, zoals de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, maar ook de werknemers zelf moeten worden betrokken bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Bovendien is het aan te raden om ook een beroep te doen op de expertise die intern en extern aanwezig is. Bijvoorbeeld bij de preventiemedewerker en de arbodienst van de organisatie.

Basisuitgangspunten voor een Coronabeleid zijn natuurlijk:

  • Is bij de entree zichtbaar gemaakt wat er van de medewerkers / bezoekers wordt verwacht?
  • Staat bij de ingang een dispenser met desinfectans?
  • Is het voor zowel bezoekers als medewerkers duidelijk dat er van hen verwacht wordt om het desinfectans actief toe te passen?
  • Worden medewerkers / bezoekers aangesproken wanneer zij zich niet houden aan de maatregelen?